Yleinen

Muistutus toriparkin asemakaavasta

Turun kaupungin asemakaavatoimistolle ja kaupunginhallitukselle osoitettu kaavamuistutus:MUISTUTUS ASEMAKAAVASTA (VI) 006 KAUPPATORI SEKÄ AURAKADUN, EERIKINKADUN, KAUPPIASKADUN JA YLIOPISTON KATUALUEIDEN OSATYmpäristö- ja kaavoitusviraston asemakaavatoimiston asemakaavaselostuksen, asemakaavaan liittyvien selvitysten ja 15.3.2012 kaavasta järjestetyn kuulemistilaisuuden perusteella Turun vihreät nuoret ja opiskelijat pitävät Turun kauppatorin uuden asemakaavan valmistelua puutteellisena. Erityisen valitettavana pidämme keskustan pysäköintiratkaisun vaihtoehdotonta tarkastelua sekä toriparkin kaupallisten vaikutusten yliarviointia. Liikenneselvityksen osalta pidämme kummallisena näin merkittävien keskustan liikenneratkaisujen suunnittelua ilman pikaraitiotiesuunnitelmien huomioimista.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti toivomme kaupungilta perusteltua kannanottoa seuraaviin näkökohtiin:

1. Toriparkin kaupallisten vaikutusten arviointi
Vuosikausia jatkunut toriparkin suunnittelu perustuu ensisijassa väitteeseen torinalaisen pysäköinnin myönteisistä kaupallisista vaikutuksista. Tarkastelussa olevan kaavan osalta kaupalliseksi selvitykseksi kutsutaan Turun seudun kehittämiskeskuksen sivun mittaista mielipidettä. Keskustan kaupankäynnin kuihtumisesta ei esitetä tutkittua tietoa, toriparkin vaikutuksista kaupankäyntiin ei ole laadittu ulkopuolista selvitystä, eikä toriparkin käyttäjämääriä suhteuteta kaupankäynnin nykyiseen volyymiin. Asemakaavan kaupallisten vaikutusten selvitys on nykyisellään puutteellinen ja kaipaisimme ulkopuolista arviota toriparkin kaupallisista vaikutuksista. 

2. Vaihtoehtoisten pysäköintiratkaisujen arviointi
Kuulemistilaisuudessa kuullun kaupungin esittelyn mukaan kauppatorin kaavassa ei ole ensisijaisesti kyse toriparkista. Toriparkki on yksi vaihtoehtoisista keskustan pysäköintiratkaisuista ja ihmettelemmekin, miksi kaavaselostuksesta puuttuu keskustan pysäköintipaikkamäärän nykyisellään säilyttävä vaihtoehto? Kaavaselostuksen mukaan kauppatorin kunnostaminen ja keskustan kevyen liikenteen väylien kehittäminen vievät keskusta-alueelta n. 200 – 300 pysäköintipaikkaa. Nämä paikat voitaisiin hyvin korvata maltillisella Louhen laajennuksella.

3. Pikaraititotien vaikutusten arviointi
Mikäli valtion liikennepoliittinen selonteko hyväksytään liikenne- ja viestintäministeriön suunnittelemassa muodossa, Turun paikaraitiotiesuunnitelmat ovat askeleen verran lähempänä toteutumista. Parhaassa tapauksessa pikaraitiotien rakentaminen voitaisiin aloittaa jo vuonna 2015 eli kauppatorin kunnostuksen aikana. Onkin kummallista, ettei tarkastelussa olevassa asemakaavassa ja asemakaavan liikenneselvityksessä ole lainkaan huomioitu pikaraitiotietä. Esitämmekin huolemme mm. siitä, ettei Eerikinkadun alle sijoitettavien maanalaisten tilojen suunnittelussa ole huomioitu mahdollista pikaraitiotieliikennettä.

Liikenneselvityksen perusteella toriparkin rakentaminen lisäisi yksityisautoilua Aninkaistenkadulla noin 10 prosenttia. Pikaraitiotien tuleva kaistatarve huomioiden liikennemäärien kehityssuunta on mielestämme väärä. Pikaraitiotien myötä Aninkaistenkadun autokaistat vähenevät todennäköisesti yhdellä tai kahdella, jolloin kadun nykyinenkin liikennemäärä aiheuttaa merkittävää ruuhkautumista.

4. Joukkoliikennejärjestelyt Aurakadun ja Eerikinkadun maanalaisten tilojen rakentamisen aikana.
Kuulemistilaisuudessa kuullun selvityksen perusteella kaupunki ei ole valmistautunut Aurakadun ja Eerikinkadun avaamisesta aiheutuviin joukkoliikenteen uudelleenjärjestelyihin. Kaupungin sisäisen joukkoliikenteen tärkeimmän solmukohdan huomiotta jättäminen on mielestämme merkittävä puute kaavan suunnittelussa.

5. Viivästyksistä aiheutuvat kustannukset
Ottaen huomioon Turun keskusta-alueen aiemmat suuret rakennushankkeet, on hyvin mahdollista, että toriparkista aiheutuvat arkeologiset kaivaukset kestävät suunniteltua pidempään. Kaupungille aiheutuvien kustannusten arvioimiseksi kaavaehdotukseen tulisi liittää toriparkin toteuttajan sitoumus ylimääräisten kustannusten kattamisesta. 

6. Kaavamenettely
Ihmettelemme miksi ympäristö- ja kaavoitusvirasto on poikennut näin keskeisen kaavan kohdalla Turun kaupungin normaalisti käyttämästä kaavamenettelystä. Kuulisimme mielellämme perustelun sille, miksi valmistelun luonnosvaihe on jätetty tämän kaavan osalta toteuttamatta.

Turussa 26.3.2012

Turun vihreät nuoret ja opiskelijat