Valtuustoaloitteet

Aloite nuorisovaltuuston edustuksesta kaupungin päätöksentekoelimissä

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginhallitus valmistelee päätöksen nuorisovaltuuston edustajien nimeämisestä kaupungin lautakuntiin jaostoihin ja muihin vaikuttajaryhmiin.

Nuorisovaltuusto on kaupunginvaltuuston perustama nuorten edustaja ja asiantuntijaelin Turun kaupungissa. Nuorisovaltuusto on kanava nuorten mielipiteiden välittämisessä valmisteluun ja päätöksentekoon kaupungin toimialoille, luottamushenkilöille ja päättäjille. Nuorisovaltuusto on keskeinen väylä 13–18-vuotiaille kaupunkilaisille saada äänensä kuuluviin kaupungin päätöksentekoon.

Kaupungin toimielimissä nuorisovaltuuston edustajien osallistumisoikeus vaihtelee huomattavasti. Sivistystoimialan luottamuselimissä ja nuorisolautakunnassa nuorisovaltuuston edustajalla onpysyvä puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa. Muissa päätöksentekoelimissä nuorisovaltuuston edustajaa kuullaan kutsumenettelyllä ja valtaosassa ei lainkaan.

Katsomme että nuorisovaltuuston vakiinnutettua toimintansa Turussa on aika toimia toimia yhtenäisesti lautakuntaedustuksen osalta. Monissa kaupungeissa nuorisovaltuuston nimeämillä edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus laajasti eri päätöksentekoelimissä. Muun muassa Tampereella.

Kuntalain 26§:n mukaan ”Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä”, sekä kuntien hallintosääntömalliin jonka §94 esitetään seuraavasti: ”Nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa”.

Esitämme, että että Turun nuorisovaltuustolle myönnetään olisi puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa kaupungin lautakunnissa sekä valtuuston seminaareissa.

Niina Ratilainen
Eeva-Johanna Eloranta
Saara-Sofia Sirén